PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN 20.06.2012

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN 20.06.2012

CÔNG TY TNHH CKXD &TM                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              MINH QUÂN                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 05 /2012/ TB-MQ                                                                                            TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm  2012

THÔNG BÁO

(V/v: Phát động cuộc thi sáng tác Slogan )

 

Căn cứ vào kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi sáng tác Slogan Công ty TNHH CKXD & TM Minh Quân.

Nay công ty thông báo đến toàn thể các phòng ban biết để phát động đến toàn thể CBCNV đang làm việc

tại Công ty TNHH CKXD & TM Minh Quân biết và tham gia đúng thành phần, đúng thời gian Qui định cụ thể như sau.

-         Hình thức tham gia: Gửi sản phẩm dự thi ( theo mẫu ) về địa chỉ email: minhquan@minhquantmc.com.vn.

-         Thời gian nhận bài dự thi từ ngày25/06/2012 đên hết ngày 15/07/2012.

-         Mẫu dự thi và thể lệ cuộc thi xin vui lòng truy cập Wedside của công ty

minhquantmc.com.vn.

Rất mong tất cả công nhân viên hưởng ứng tham gia nhiệt tình và có những sản phẩm độc đáo.

            Trân trọng!

 

                                                                                 CÔNG TY TNHH CKXD & TM MINH QUÂN

                                                                                                          Giám đốc

                                                                                                        ( Đã ký)

 

                                                                                                   VÕ VĂN HUỆ

Hotline 0888 999 357
minhquan@minhquantmc.com.vn
Mr Hóa (P.Kinh Doanh) 0912893003
hoavo@minhquantmc.com.vn
Ms Hành (HC-NS) 0976448777
nguyenhanh@minhquantmc.com.vn